Creative ICT Teaching to Motivate for Learning.

Projekt Erasmus+ KA2 Strategin Partnerships Nº2020-1-ES01-KA227-ADU-096124 Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia (oznámenie) vyjadruje len názory autora. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.

KOORDINUJE

PARTNERI

KONTEXT PROJEKTU

Projekt CREATIT súvisí so skutočnosťou, že dnešná spoločnosť vyžaduje, aby jednotlivci denne riešili zložité úlohy a situácie.

Aké sú kľúčové kompetencie, ktoré by si mali jednotlivci osvojiť?

Európska komisia (2007, 2016) špecifikuje kľúčové kompetencie občana 21. storočia: okrem iného medzi ne patria digitálne kompetencie a kreativita. Spočiatku sa kreatívna kompetencia spájala výlučne so štúdiom v oblasti umenia a humanitných vied, neskôr sa však rozšírila aj na ďalšie odbory technickejšieho charakteru, tvorivé a úzko súvisiace s digitálnou kompetenciou.

Viaceré európske rámce stanovujú štandardy pre tvorivosť a inovácie založené na digitálnych kompetenciách a tvorivom využívaní technológií na riešenie problémov. A existuje aj vzájomný vzťah medzi tvorivosťou a spoluprácou, ktorej hybnou silou je využívanie digitálnych kompetencií.

CIELE

1) Vypracovať účinnú stratégiu kooperatívneho vyučovania, ktorá vedie k kooperatívnemu učeniu v kontexte vzdelávania dospelých.

2) Podporovať kreativitu založenú na vývoji kreatívneho digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktorý pomôže dospelým učiacim sa zlepšiť ich kompetencie, motivovať k učeniu a podporiť celoživotné vzdelávanie.

BENEFICIÁRI

Projekt je zameraný na dospelých študentov na stredoškolskej úrovni vo veku 18-25 rokov, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a sú ohrození sociálnym vylúčením z dôvodu imigrácie alebo nefunkčnej rodiny.

Obsah vzdelávania je rozdelený do piatich tém:

1) Výroba videoklipov.

2) Kreatívny dizajn aplikácií (pre mobilné zariadenia, tablety a počítače).

3) Výroba videohier.

4) Vývoj webových komiksov.

5) Vytvorenie interaktívneho čítania.

VÝSLEDKY

Očakáva sa, že hlavným výsledkom projektu bude zlepšenie motivácie študentov učiť sa na základe rozvoja kreativity, využívania digitálnych kompetencií a stratégie kolaboratívneho vyučovania a učenia sa.

TREND A SMEROVANIE BYOD

V súčasnosti máme všetci smartfóny, preto je veľmi dôležité, aby sa mobilné zariadenia a ich aplikácie ľahko používali. Rozvoj individuálnej výpočtovej techniky a programov BYOD (bring-your-own-device) v školách znamená, že študenti majú prístup k digitálnym vzdelávacím zdrojom, čo zvyšuje kreativitu, digitálne kompetencie, motiváciu a kooperatívnu prácu..

V CREATIT sa vývoj mobilných aplikácií zameriava na funkcie, ktoré posilňujú učenie zamerané na žiaka a úlohu učiteľa ako sprievodcu.

Napokon, hodnotenie založené na rubrikách poskytuje učiteľovi a žiakovi nástroj na zmysluplné hodnotenie založené na kritériách.

Takéto hodnotenie poskytuje študentom jasný obraz o ich učení a oblastiach potenciálneho rastu. Rubriky tiež pomáhajú obmedziť subjektivitu učiteľa tým, že podporujú reflektované zobrazenie cieľov vzdelávania.